КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ

Інформаційні технології, що рухають бізнес вперед!

BAS Управління холдингом
BAS Управління холдингом

“BAS Управління холдингом” є високотехнологічним рішенням для автоматизації завдань, що є актуальними для групи компаній з повною або частковою централізацією функцій управління фінансами, закупками, побудови звітності та інші, у яких керуючі компанії та бізнес-одиниці неоднорідні з точки зору галузевої належності або експлуатованих ІТ-систем.

720 000 
Кількість:
Категорія: Виробництво, Фінансовий сектор, Корпораціям та холдингам
Артикул: 2900001967662
Опис
 • Опис
 • Додаткові ліцензії
 • Ліцензії на платформу
 • Підтримка ІТС
Детальніше про товар

BAS Управління холдингом” охоплює основні контури управлінського та фіскального обліку холдингу.

Бюджетування

Підсистема дозволяє:

 • самостійно визначати бізнес-користувачу перелік необхідних класифікаторів, аналітик, показників, розробляти бюджетні моделі та комплекти звітності різного призначення
 • прогнозувати динаміку показників, використовуючи різні варіанти розрахунку, консолідації та розподілу показників, а також функції “ковзного планування” та “планування від досягнутого”, швидко формувати необхідні бюджети. При цьому можна комбінувати методології планування “знизу вгору” та “зверху вниз”, використовувати механізми вивірки і виключення внутрішньогрупових операцій
 • обслуговувати необхідні принципи виділення центрів фінансової відповідальності завдяки розвиненим функціям з управління організаційно-фінансовою структурою групи
 • регламентувати бюджетний процес і розподіляти відповідальність між його учасниками, використовувати для узгодження бюджетів маршрути будь-якої складності
 • автоматично повідомляти про перебіг процесу узгодження причетних до нього співробітників
 • скоротити терміни і підвищити якість планування та оперативного аналізу виконання бюджетів за рахунок використання тонкого, веб-клієнта та спеціального add-on-клієнта для Microsoft Excel
 • комплексно використовувати одноперіодну і багатоперіодну форму “Примірник звіту” та універсальну “Зведену таблицю” в поєднанні з інструментами узгодження і шаблонами бюджетного процесу для вибору різними учасниками бюджетного процесу

Багатоперіодна форма “Примірник звіту”
Вона дозволяє вводити, коментувати, погоджувати дані на весь горизонт планування, комфортно використовувати аналітику “Період”, що має функції динамічних підсумків, які спрощують введення даних та їх моделювання, дозволяє застосовувати бланки, максимально наближені до звичного поданням бюджетних форм.

Незважаючи на те що багатоперіодна форма призначена для введення даних по одному ЦФВ і сценарію, в ній може бути виведена порівняльна інформація за довільним ключовим виміром, а також відповідні відхилення.

Використовуючи цю форму, можна актуалізувати бюджети за даними оперативного планування та встановлювати ліміти на підставі показників бюджетування. У шаблонах процесів підготовки звітності реалізовано підтримку багатоперіодних примірників звітів.

Інвестиційні проекти

Підсистема дозволяє автоматизувати життєвий цикл інвестиційного проекту від інвестиційної ідеї до завершення проекту. “BAS Управління холдингом” дозволяє визначити декомпозицію етапів проектів або програми взаємопов’язаних проектів, вказати відповідальні, терміни та ресурси, що використовуються. Як ресурси інвестиційних проектів можуть виступати будь-які довідники конфігурації (наприклад, Співробітники, Номенклатура, Необоротні активи). Для ресурсів можуть бути зазначені натуральні та вартісні параметри. Ієрархічна структура етапів може бути імпортована з Microsoft Project.

Проект є глобальною аналітикою для управління обліку. Завдяки можливості пов’язати показники бюджетів, відображення факту та резервування за бюджетами руху грошових коштів, доходів і витрат, рухів ресурсів з етапами проектів система дозволяє обґрунтовано та максимально точно вести бюджетування проектів.

За даними бюджетів проектів автоматично розраховуються їх ключові показники ефективності (NPV, IRR, термін окупності, індекс прибутковості та ін.).

З метою автоматизації передінвестиційної фази прикладне рішення дозволяє визначити критерії порівняння альтернативних проектів, провести їх порівняльну експертну оцінку, включити до інвестиційної програми дійсно оптимальний портфель проектів. Зручні засоби візуалізації (діаграма Ганта і діаграма послідовності) дозволяють наочно представити зведену інформацію про проект. Безпосередньо в діаграмі Ганта можна провести ланцюжок актуалізації проекту – від зміни термінів до автоматичного розрахунку ключових показників ефективності проекту.

Аналітичні панелі дозволяють наочно актуалізувати показники проектів “на льоту” завдяки спільному використанню інтерактивних діаграм Ганта, зведених таблиць та аналітичних звітів. Звітність цієї підсистеми дозволяє з різних ракурсів проаналізувати стан, перебіг, ключові показники ефективності, провести план-фактний, “що, якщо?” або порівняльний аналіз інвестиційних проектів.

Лімітування, "фабрика платежів", Казначейство

Лімітування доступне у просторі трьох бюджетів: БДВ, БРГК, бюджету руху ресурсів. Ліміти визначаються у бюджетах на етапі планування та контролюються у документах “Резервування бюджету” та “Заявка на операцію”.

Підсистема “Централізоване казначейство” прикладного рішення “BAS Управління холдингом” організована відповідно до концепції “фабрики платежів” і забезпечує укрупнене та детальне планування грошових потоків, управління миттєвою та короткостроковою ліквідністю, дозволяє поєднувати централізовану та децентралізовану моделі управління грошовими коштами холдингу.

Платіжний календар з покращеною ергономікою дозволяє провести прогноз “що, якщо?”, зберегти, відновити, переслати електронною поштою результати моделювання. Імовірнісна модель планування потоків, що залежить від горизонту, використовуваних джерел даних для прогнозу ліквідності, дозволяє значно покращити прогноз ліквідності. Зручні інструменти перерозподілу, залучення та розміщення ліквідності спрощують балансування платіжної позиції.

Директиви заборони/дозволення платежів дозволяють швидко настроїти прості правила обмеження платежів, не вдаючись до передових функцій лімітування.

Підсистема дозволяє підвищити ефективність управління дебіторською та кредиторською заборгованостями, кредитними, валютними та процентними ризиками в умовах високої волатильності ключових макроекономічних показників.

Казначейство
У платіжному календарі реалізовано опціональне відображення оборотів та просрочених платежів, встановлення достовірності джерел інформації для оцінки грошових потоків та горизонту планування, стресс-тестування втрати ліквідності.
Розроблено інструменти хеджування валютних та процентних ризиків:

 • розрахунковий валютний форвард
 • відсотковий валютний форвард
 • відсотковий своп
 • валютно-процентний своп

Автоматизовано реєстрацію кредитних рейтингів контрагентів, присвоєних рейтинговими агентствами. Вони можуть бути використані при встановленні категорії ризику контрагента для визначення граничних умов розрахунків.

Функціональність управління зобов’язаннями за видатковими договорами дозволяє управляти потоковим рівнем заборгованості, швидко виявляти розбіжності між графіками платежів та нарахувань, актуалізувати графіки та формувати заявки на платеж.

Інструменти управління зобов’язаннями за дохідними договорами дозволяють менеджеру контролювати рівень заборгованості дебітора, автоматично формувати нагадування про наближення дати оплати, ініціювати претензійно-позовну роботу та факторингові операції.

Функції з управління зобов’язаннями дозволяють підвищити лояльність клієнтів та постачальників за допустимого рівня кредиторської та дебіторської заборгованостей.

Централізоване управління закупівлями та управління договорами

Підсистема призначена для агрегування потреб у матеріальному забезпеченні бізнес-одиниць, автоматизації тендерних процедур, включаючи скоринг постачальників і тендерних пропозицій, контрактації, виконання централізованих закупівель та контролю за децентралізованими закупівлями.

Підсистема орієнтована на роботу в умовах територіально-розподілених груп компаній, у яких бізнес-одиниці використовують різні системи управління запасами, та дозволяє знизити витрати на закупововані позиції завдяки ефекту масштабу.

Модель станів договорів, специфікацій та додаткових угод, а також можливість узгодження дозволяють автоматизувати повний життєвий цикл договору.

Реалізовано зручне управління змінами умов комерційних та фінансових договорів на основі додаткових угод. Для всіх видів договорів підтримуються додаткові угоди, набуття чинності означає зміну тих чи інших параметрів базового договору з певної дати. Додаткові угоди можуть бути узгоджені за допомогою підсистеми узгодження “BAS Управління холдингом”.

Реалізовано контроль лімітів внутрішньогрупового запозичення, встановлених рамковими угодами.

Облік та звітність за МСФЗ

Прикладне рішення “BAS Управління холдингом” підтримує облік за МСФЗ у двох моделях: транзакційної та трансформаційної. Транзакційна модель обліку є найефективнішою, у разі ведення обліку за МСФЗ у тій же інформаційній системі, що і облік за НП(С)БО. Трансформаційний підхід рекомендується використовувати, якщо дані НП(С)БО передаються дочірніми та залежними підприємствами у вигляді форм збору даних.

Для обох варіантів обліку реалізовані функції трансляції фінансової інформації НП(С)БО на план рахунків МСФЗ. Крім того, автоматизовані більше 50 операцій з об’єктів паралельного обліку, облікові політики за якими, зазвичай, відрізняються від облікової політики НП(С)БО:

 • основні засоби
 • нематеріальні активи
 • активи, призначені для продажу
 • біологічні активи
 • кредити та позики отримані
 • позики видані та депозити
 • фінансові інструменти, що обліковуються за
 • справедливою вартістю (цінні папери, похідні
 • фінансові інструменти)
 • лізинг здобутків та видань
 • дебіторська заборгованість (резерв та облік за справедливою вартістю)
 • резерв із запасів
 • резерв з судових претензій
 • нарахування доходів і витрат без підтвердних документів
 • закриття періоду, включаючи розрахунок собівартості, відкладених податків, реформацію балансу
 • елімінаційні коригування, включаючи розрахунок і елімінацію нереалізованої маржі в активах групи
 • облік інвестицій, придбання/вибуття бізнесу, визнання гудвілу
 • консолідаційні поправки (елімінація інвестицій, розрахунок НЧУ (неконтролюючих частинок участі в капіталі))

Як інструменти “швидкого закриття” система пропонує:

 • Портал нарахувань доходів і витрат (accruals), що забезпечує відображення у обліку операцій без підтверджуючих документів та їх зіставлення з фактичними документами наступного періоду
 • Можливість закриття періоду МСФЗ раніше НП(С)БО (“підвійне закриття”)
 • Портал звірки внутрішньогрупових операцій – забезпечує звірку в режимі “Кожен з шкірним”, кардинально знижує навантаження на управляючу компанію та дочірні товариства, підтримує довільну деталізацію звірки, врегулювання розбіжностей та містить сервіси, що спрощують комунікації у процесі звірки та скорочують її терміни. Конструктор шаблонів звірки внутрішньогрупових операцій підтримує 5 стандартних варіантів елімінаційних коригування і спрощує впровадження. Інструмент “Трансформаційна таблиця” спрощує відображення ручних трансформаційних коригування та аналіз даних при трансформаційних та консолідаційних процедурах.

У системі реалізований пакет індивідуальної та консолідованої звітності, а також примітки до нього. Функціональність підсистеми обліку та звітності МСФЗ отримала позитивне висновок EY (Ernst & Young).

У програмі є майстер-класифікації фінансових інструментів і договорів оренди. Це дозволяє коректно класифікувати об’єкти обліку відповідно до IFRS 16 та IFRS 9 на підставі параметрів фінансових інструментів, між суттєвістю, структурою грошових потоків. Для контролю за результатами передбачено наочні звіти за класифікацією договорів. Автоматизований облік договорів оренди передбачено відповідно до IFRS 16.

Інтеграційні можливості

В “BAS Управління холдингом” можуть бути реалізовані сценарії інтеграції з використанням універсальних інтеграційних інструментів прикладного рішення, призначені для отримання даних як із зовнішніх інформаційних систем на платформі “BAS “, так і за допомогою стандартних OLE DB провайдерів з інших джерел.

Універсальні процеси

Підсистема призначена для регламентації процесів обробки звітності, маршрутів узгодження, бізнес-процесів обробки облікових документів. Можливості отримання даних із зовнішніх інформаційних систем та генерації нових об’єктів у них, доповнені функціями умовних переходів, очікування подій, таймаутів, автоматичного узгодження та відхилення об’єктів, розсилки повідомлень та нагадувань, дозволяють автоматизувати широкий спектр міжфункціональних та кросс-системних бізнес- процесів.

Оскільки бізнес-логіка універсальних процесів налаштовується в користувацькому режимі без використання конфігуратора, впровадження та супровід описаної функціональності значно спрощуються.

Універсальна функціональність повідомлень про події, що відбулися і нагадування про наближення їх планових дат підвищує ефективність комунікацій. Функція узгодження відповідним листом дозволяє візувати документи, не заходячи у “BAS Управління холдингом”, а використовуючи будь-який (у тому числі мобільний) поштовий клієнт.

Управління станами об’єктів дозволяє автоматизувати не тільки узгодження об’єктів, а й життєвий цикл будь-якого об’єкта.

Універсальна фінансова звітність

Система дозволяє скоротити годину на подолання “останньої милі фінансової звітності” – від вихідних аналітичних таблиць до “BAS Управління холдингом” до відправлення споживачам звітності файлу, що містить не тільки форми звітності МСФЗ або бюджетної кампанії, але і їх детальний аналіз (часто звань MD&A) .

Комплекс засобів включає:

 • зручні можливості для підготовки наочного бланка звіту
 • наочний висновок порівняльної інформації інших аналітичних зрізів і похідних показників (відхилень, довільних виразів)
 • багатосторінкове представлення прикладника звіту з можливістю докладного аналізу фінансової інформації кожної сторінки
 • інструменти управління процесом підготовки звітності, погодження та коментування показників фінансової звітності, що дозволяють організувати ефективні комунікації співробітників
 • динамічні фільтри та контрольні співвідношення, що допомагають виявити помилки у звітності не тільки на рівні синтетичних показників, але і на рівні їх аналітичних розкриттів
Інструменти для управління ризиками

Система включає інструменти управління ризиками (процентними, валютними, кредитними, податковими). Ці інструменти дозволяють організувати в компанії єдину систему управління ризиками, що включає:

 • процедури ідентифікації та попередньої оцінки довільних ризиків
 • функції планування контрольно-попереджувальних заходів для зниження можливого збитку та ймовірності реалізації ризикових подій
 • облік інцидентів та план реакції на них
 • наочні інструменти інтерпретації шкоди від ризиків у даних план-фактного аналізу

Підсистема має загальні аналітичні розрізи з підсистемою “Збалансована система показників”, що дозволяє використовувати в компанії комплекс засобів підтримки прийняття рішень з урахуванням найбільш ймовірних ризиків та можливостей.

Бізнес-аналіз

Аналітичні засоби прикладного рішення дозволяють реалізувати багатошаровий аналіз накопиченої інформації від загальної картини до її детального подання. Продукт надає гнучкі засоби графічного поданням інформації, що аналізується, включаючи наочні дашборди та панелі індикаторів. Серед передових функцій бізнес-аналізу можна відзначити факторний аналіз, аналіз чутливості, моделювання “що, якщо?”, зворотний розрахунок вихідних показників, оптимізацію цільового показника, можливість використання для аналізу не лише даних поточної інформаційної бази, але і зовнішніх інформаційних баз. Аналітичні панелі (дашборди) можуть включати табличні аналітичні звіти, монітори ключових показників, діаграми, у тому числі діаграму Ганта, зведену таблицю бюджетування.

Реалізовано динамічний розрахунок залежних елементів панелей при зміні зазначених елементів, що робить аналітичні панелі зручним інтерактивним інструментом аналізу та введення даних.

BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій
Артикул: 2900001969963
120 000 

Додати в кошик

Для використання даної конфігурації необхідно також придбати ліцензії на використання платформи.

1 користувацька ліцензія на платформу вже включена в комплект поставки.

BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
Артикул: 2900001878258
4 200 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
Артикул: 2900001878265
14 400 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
Артикул: 2900001878272
27 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
Артикул: 2900001878289
51 600 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
Артикул: 2900001878296
126 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
Артикул: 2900001878302
222 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
Артикул: 2900001878319
660 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
Артикул: 2900001878326
1 092 000 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер 32
Артикул: 2900001878333
30 000 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер 64
Артикул: 2900001878340
51 600 

Додати в кошик

Ліцензія на сервер МІНІ
Артикул: 2900001878357
12 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце 
Артикул: 2900001995931
7 200 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць 
Артикул: 2900001995955
44 400 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць 
Артикул: 2900001995948
24 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць 
Артикул: 2900001995962
84 000 

Додати в кошик

BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць 
Артикул: 2900001995979
201 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць 
Артикул: 2900001995986
372 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць 
Артикул: 2900001995993
1 092 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць 
Артикул: 2900001996006
1 800 000 

Додати в кошик

Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць 
Артикул: 2900001996013
3 612 000 

Додати в кошик

Ліцензія КОРП на сервер 64
Артикул: 2900001996020
108 000 

Додати в кошик

ІТС – це найповніший інформаційний ресурс для людей, які працюють з програмами для автоматизації бізнесу – довідники, методики, посібники, консультації щодо використання програм та законодавства.

Придбання ІТС є обов’язковим при купівлі будь-якої програми для автоматизації бізнесу.

ІТС ПРОФ на 12 місяців за схемою 8+4
Артикул: Невідомо
6 960 

Додати в кошик

ІТС ПРОФ на 12 місяців за схемою 8+4 із щомісячною оплатою (перші 8 місяців)
Артикул: Невідомо
1 200 

Додати в кошик

ІТС ПРОФ на 24 місяці
Артикул: Невідомо
23 760 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО на 12 місяців
Артикул: Невідомо
7 920 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО на 6 місяців
Артикул: Невідомо
4 680 

Додати в кошик

ІТС ТЕХНО із щомісячною оплатою
Артикул: Невідомо
792 

Додати в кошик

Прорахувати вартість
впровадження на
Вашому підприємстві.

Рекомендовані продукти

BAS Бухгалтерія КОРП
Галузь
 • Фінансовий сектор
 • Державні та бюджетні заклади
Лінія продуктів
 • BAS
Призначення
 • Бухгалтерський облік
 • Бюджетування
 • Розрахунок заробітної плати
 • Регламентована звітність
 • Управління грошовими засобами
 • Управління персоналом (HRM)
 • Облік податків
 • Облік по МСФО (IFRS)
24 000 
Відкрити
BAS Документообіг КОРП
Галузь
 • Професійні послуги
 • Фінансовий сектор
 • Державні та бюджетні заклади
Лінія продуктів
 • BAS
Призначення
 • Бухгалтерський облік
 • Документообіг (ECM)
75 600 
Відкрити
Дякуємо!
Ваша заявка прийнята .