BAS ERP | Впровадження | Ціна | Техпідтримка | CBT
icons
Робимо бізнес успішніше
(044) 500-15-15
Киев
Skype
.
В кошику позицій  0  на сумму (грн)  0
Контакты
4 24
BAS ERP

BAS ERP

180 000 грн
Розповісти друзям:

BAS ERP - новий потужний програмний продукт для автоматизації роботи середніх і великих підприємств.

В сучасних ринковий умовах немає жодного підприємства, яке б не використ овува ло у своїй роботі засоби автоматизації. Програми, які надають можливість автоматизувати всі бізнес-процеси в межах єдиної інформаційної бази, є основою для створення ERP-систем.

Прикладне рішення BAS ERP - це новий продукт, який орієнтований на великі підприємства і націлений на автоматизацію завдань управління підприємством, процесами, персоналом.

 

Бухгалтерський та податковий облік

 

У підсистему включений бухгалтерський і податковий облік, який в основному об'єднують загальною назвою регламентованого обліку (обов'язкові звіти), він чітко визначений національними стандартами і законодавством України.

1-(бух.облік).png

У конфігурацію включені стандартні звіти, які дозволяють проводити аналіз по залишкам, оборотам рахунків і проводках в різних розрізах. Функціонал ом передбачена можливість групування, відбору і сортування інформації, яка буде виведена в звіт, на основі специфіки діяльності підприємства.

Передбачена можливість експортування звітів в ел. вигляді .

2(1).png 


Взаєморозрахунки з клієнтами

 

У підсистемі передбачено опціональний функціонал:

· Використання типових і індивідуальних правил роботи з клієнтами (оферт). Однак можна реєструвати угоди і без оферт;

1.png

· Використання декількох варіантів планування оплат від клієнтів;

· Автоматизація передпродажної роботи з клієнтами за допомогою комерційних пропозицій;

3.png

· Використання ордерної схеми документообігу продажів;

· Використання процесів узгодження замовлень, статусів і станів замовлень;

· Планування і реєстрація повернень товарів від клієнтів;

· Ведення претензійної роботи з клієнтами;

· Використання актів на передачу прав і актів про розбіжності після реалізації продукції / послуги;

· Використання механізмів реалізації цін номенклатури, в тому числі з використанням даних інформаційної бази і цін постачальників.

Облік взаєморозрахунків з клієнтами можна вести в розрізі договорів, замовлень і накладних. У документах оплати можна розподіляти аванси за накладними із застосуванням методу FIFO і використовувати вільний залишок в документах відвантаження товарно-матеріальних цінностей.

2.png


Потенційний економічний ефект від використання функціоналу підсистеми:

· Збільшення обсягу реалізації товарів і послуг;

· Збільшення обороту коштів, завдяки контролю дебіторської заборгованості;

· Скорочення термінів виконання замовлень;

· Збільшення точності планування індивідуальних замовлень завдяки відокремленому обліку замовлень;

· Оптимізація ціноутворення і підвищення привабливості для клієнтів, зокрема завдяки використанню інтерфейсу самообслуговування;

· Зниження трудовитрат на підготовку документів і збільшення продуктивності праці персоналу;

· Підвищення якості та прозорості роботи персоналу завдяки можливості аналізувати фінансовий результат в розрізі підрозділів і менеджерів;

· Уніфікація роботи персоналу і зниження трудовитрат завдяки механізму бізнес-процесів, типових оферт і взаємодій;

· Підвищення рейтингу підприємства з точки зору потенційних інвесторів і партнерів завдяки використанню практики управління, яка відповідає міжнародним стандартам.

 

Склад і доставка

 

Основним завданням даної підсистеми є автоматизація складських операцій підприємства, в тому числі технологічних процесів складу і операцій доставки, а саме:

· Планування і контроль виконання складських операцій;

· Оптимізація технологічних процесів складу, де використовується адресне зберігання, зокрема при інвентаризації;

· Планування і контроль виконання процесів доставки.

Потенційний економічний ефект від використання функціоналу підсистеми:

· Зниження логістичних витрат завдяки оптимізації роботи складських приміщень і плануванн ю доставки;

· Зниження втрат від псування складських запасів;

· Зниження трудовитрат по підготовці документів та збільшення продуктивності праці персоналу.

Функціонал підсистеми надає можливість автоматизувати складські операції:

· без застосування ордерної схеми документообігу

· з застосуванням ордерної схеми документообігу

· з застосуванням адресного зберігання.

Варіант використовуваного документообігу вказується для кожного складу окремо.

Система управління складом WMS

Функціонал системи дозволяє:

• вести кількісний облік товарів на складах і в приміщеннях;

• вести облік товарів на рівні складських комірок для адресного зберігання товарів;

• розділяти складські зони на робочі ділянки;

• поділ складу на зони зберігання різних груп товарів (м'ясо, яйця, одяг, техніка і т.д.);

• оптимальний підбір розміру комірки відповідно до габаритів товару.

склад.png


Казначейство

 

Завдання підсистеми - ефективне управління грошовими коштами, які є основним джерелом для формування виробничих ресурсів підприємства, необхідних для виконання стратегічних планів.

Підсистема дозволяє автоматизувати наступні функції:

· Планування руху грошових коштів;

· Облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів, в тому числі в різних валютах;

· Контроль виконання графіка платежів і його зміна, якщо є необхідність.

Проводити взаєморозрахунки з підзвітними особами.

розділ4_казначейство(1).png


Потенційний економічний ефект від використання функціоналу підсистеми:

· Скорочення часу перевірки реєстрів платежів завдяки використанню платіжного календаря;

· Підвищення ефективності використання грошових коштів;

· Зниження операційних та управлінських витрат;

· Зниження трудовитрат на підготовку документів і збільшення продуктивності праці персоналу.

Казначейство(1).png


Фінансовий облік

 

Підсистема управління фінансами дозволяє:

· Реєструвати / розподіляти доходи і витрати за напрямками діяльності;

· Враховувати інші доходи і витрати - регулювати реєстрацію в інформаційній базі доходів і витрат, не пов'язаних з основною діяльністю;

· Враховувати інші активи і пасиви - регулювати реєстрацію в інформаційній базі рухів за активами і пасивами, не пов'язаних з основною діяльністю;

· Формувати управлінський баланс - формувати управлінський баланс і звіт про прибутки і збитки заздалегідь визначеної структури за алгоритмом заповнення, яку користувач не може змінити. Цей функціонал можна використовувати тільки за умови, що не використовується функціонал підсистеми Міжнародний фінансовий облік.

розділ5_доходи-й-витрати(1).png


МСФЗ


Міжнародний фінансовий облік (МСФЗ) допомагає вирішувати наступні завдання:

 • відображення документів оперативного обліку в фінансовому обліку;

 •          підготовка звітності

 1.          відповідно до принципів міжнародних стандартів фінансової звітності, включаючи можливість настройки додаткових звітів для перевірки та аналізу облікових даних;

 2.         за правилами управлінського обліку, побудованому на основі МСФЗ;

 •           настройка періодичності отримання звітності (місяць, квартал, півріччя, рік), а також гнучкість в налаштуванні наступних звітних форм:

 1.         Звіт про фінансовий стан;

 2.         Звіт про сукупний дохід;

 3.         Звіт про зміни в капіталі;

 4.         Звіт про рух грошових коштів;

- Примітки до фінансової звітності;

 •           скорочення трудовитрат на отримання звітності в порівнянні з ручною зведенням даних штатним фахівцем або аутсорсинговим фахівцем

Використання МСФЗ є не обов'язковим до використання і включається окремо по потребі підприємства. У даній підсистемі, в призначеному для користувача режимі, встановлюються валюти, необхідні для використання, налаштовуються умови, за якими вестиметься облік, а саме з яких джерел будуть транслюватися дані в МСФЗ:

 • Формування проводок за даними оперативного обліку;

 • Формування проводок за даними регламентованого обліку;

 • Незалежного обліку необоротних активів для міжнародного обліку.

розділ6_МСФО(1).png

Бюджетування

 

Підсистема бюджетування призначена для:

· Планування фінансових показників господарської діяльності, зокрема планування потоків грошових коштів, обсягів продажів, покупок, виробництва, витрат на забезпечення діяльності;

· Формування фінансової звітності за фактичними і плановими даними.

Мета підсистеми - це організація процесів управління даними, які надають можливість отримати чітку картину як поточного, так і майбутнього фінансового стану підприємства за обраними показниками (прибутку, залишків грошових коштів і т.п.). Інструментом організації таких процесів є бюджетні форми.

6.png

Підсистема бюджетування надає можливість:

· Планувати фінансовий стан підприємства на зазначений період;

· Планувати грошові потоки;

· Складати основні бюджети і фінансові звіти про фактичний стан підприємства:

¾ Бюджет доходів і витрат;

¾ Бюджет руху грошових коштів;

¾ Прогнозний баланс;

· Складати операційні та функціональні бюджети, і зведений фінансовий план;

· Моделювати майбутню діяльність з використанням різних сценаріїв роботи, порівнювати дані сценаріїв між собою;

· Формувати план-фактний аналіз відхилень в розрізі обраних аналітик;

· Управляти процесами формування і затвердження бюджетів, а також аналізувати результати за період.

Процес бюджетування регламентується тільки положенням про бюджетування, яке розробляється і затверджується на підприємстві. У складі Положення про бюджетування затверджуються:

· Система показників;

· Структура бюджетів (бюджетна модель);

· Фінансова структура - перелік центрів фінансової відповідальності (ЦФО);

· Бюджетний регламент (планування, затвердження та контроль виконання);

Основною перевагою підсистеми є відсутність певної установленої моделі та гнучкість налаштування системи.

 

Керування виробництвом

 

У підсистемі управління виробництвом, реалізована дворівнева система управління:

· На міжцеховом у рівні (рівень головного диспетчера) здійснюється контроль за графіком виробництва на рівні підрозділів. Це укрупнений контроль за часом і ресурсами;

· На внутрішньоцеховому рівні (рівень локального диспетчера) здійснюються управління процесами виконання графіка виробництва в окремому підрозділі.

Функціонал підсистеми підтримує:

· Можливість візуалізувати структуру виробів;

7.png

· Широкий контроль забезпечення всіма ресурсами, тобто не тільки на рівні доступності робочих центрів, а й в рамках забезпечення матеріальними ресурсами;

· Діагностика і можливість легко перепланувати графіки виробництва;

· Можливість прогнозування замовлень на виробництво, оцінка виконання замовлень, завантаження устаткування, завантаження персоналу тощо.

 розділ7_виробництво(1,2).png

Управління ремонтами

 

В рамках підсистеми передбачені:

· Реєстрація та збереження інформації щодо об'єктів експлуатації, параметрів їх експлуатації, параметрів їхнього періодичного обслуговування і напрацювань;

· Реєстрація інформації, щодо дефектів і пошкоджень у роботі об'єктів експлуатації, використання робіт для усунення поломок;

· Фіксація операцій пов'язаних з життєвим циклом устаткування (прийняття до обліку, модернізації, і тд.)

 

Управління закупівлями

 

У підсистемі передбачено опціональний функціонал:

· Використання ордерної схеми документообігу покупок;

· Використання процесів узгодження замовлень, статусів і станів замовлень;

· Використання актів прийому товарів і актів про розбіжності, виявлен их при оформленні надходження товарів;

· Реєстрація розбіжностей при прийомі товарів і відображення цих розбіжностей в обліку;

· Використання декількох механізмів реєстрації цін постачальників, зокрема завантаження прайс-листів постачальників з зовнішніх файлів;

· Зберігання найменувань номенклатури, які використовують постачальники (номенклатура постачальників), і використання номенклатури постачальників в електронн ому документообіг у , зокрема в разі завантаження замовлень і прайс-листів;

· Оформлення митних декларацій на імпорт;

· Комісійної торгівлі з боку комісіонера;

· Обліку поверненої тари в процесах закупівлі .

Облік взаєморозрахунків з постачальниками можна вести в розрізі договорів, замовлень і накладних. У документах оплати можна розподіляти аванси по об'єктах розрахунків. Регламентна процедура розподіляє розрахунки за накладними по застосуванню методу FIFO.

Потенційний економічний ефект від використання функціоналу підсистеми:

· Оптимізація витрат на купівельну діяльність підприємства;

· Скорочення термінів виконання замовлень;

· Збільшення точності планування індивідуальних замовлень завдяки відокремленому обліку замовлень;

· Зниження собівартості запасів;

· Зниження трудовитрат на підготовку документів і збільшення продуктивності праці персоналу;

· Скорочення операційних витрат завдяки мінімізації штрафних санкцій з боку постачальників;

· Зниження втрат від псування і втрат зворотної тари.

 розділ8_закупки(1).png

розділ8_УмовиЗакупки(1).png


Управління персоналом і зарплата

 

Підсистема призначена для ведення кадрового обліку та інформаційних даних про всіх працівників. У програму вбудований функціонал підбору, навчання та оцінки кваліфікації співробітників, управління робочим часом.

Для відділу розразунку зарплати передбачені безліч видів нарахувань - оклади, відрядні оплати праці, виплата матеріальної допомоги, доходи в натуральній формі.

Нарахування та утримання податків згідно з чинним законодавством України виконується автоматично . Передбачені регламентні звіти для з вітування в контролюючі органи.

 

Управління продажами

 

У підсистемі передбачено опціональний функціонал:

· використання типових і індивідуальних правил роботи з клієнтом;

· використання декількох варіантів оплат від клієнта;

· автоматизація передпродажної роботи з клієнтами за допомогою комерційних пропозицій;

· використання ордерної схеми документообігу продажів;

· використання процесів узгодження замовлень, статусів і станів замовлень;

· планування та реєстрація повернень товарів від клієнтів;

розділ10_продажи(1).png

· використання актів на передачу прав і актів розбіжностей після реалізації;

· використання механізмів реєстрації цін номенклатури з використанням даних інформаційної бази і цін постачальників;

· операції комісійної і роздрібної торгівлі.

        • анкетування

        • створення шаблонів для e-mail розсилок та оповіщень

        • формування знижок

        • налаштування бонусної програми

        • аналіз та опрацювання претензій

        • CRM-система


Планування.png

розділ10_продажи_валовая-прибиль(1).png

 

Контроль і управління

 

Ключове завдання ERP-систем - це отримання інструменту для стратегічного управління підприємством. Таким інструментом може бути збалансована система показників. У програмі цей інструмент реалізовано за допомогою функціоналу підсистеми "Контроль і аналіз господарської діяльності".

В рамках функціоналу підсистеми реалізована наступна концепція побудови збалансованих цільових показників:

· Для збереження стратегічних перспектив управління використовується довідник Категорії цілей. Основне завдання довідника - це групування цілей за їх призначенням.

Наприклад, фінансові цілі, цілі по залученню клієнтів, цілі по навчанню, цілі по розвитку.

· Створений перелік цілей або цільових показників зберігається в довіднику Структура цілей.

· Для кожного цільового показника задаються варіанти аналізу і цільове значення, якого ми бажаємо досягти. Варіанти аналізу зберігаються в довіднику "Варіанти аналізу цільових показників". Значення цільових показників зберігаються в Регістрі відомостей. Цільові значення варіантів аналізу можна встановлювати окремо для кожного варіанту аналізу.

Аналіз цільових показників здійснюється в спеціальному робочому місці - Монітор цільових показників.

мониторинг целевых показателей.png

мониторинг целевых показателей(2).pngЕлектронне торгове обладнання

На сьогоднішній день існує досить широкий спектр різного обладнання, яке орієнтоване на використання в торгівлі. Якщо Ви плануєте використовувати програмно-апаратний комплекс, що складається з інформаційної бази і електронного торгового обладнання, то перед початком роботи необхідно налагодити зв'язок обладнання з інформаційною базою.

Функціонал BAS ERP підтримує взаємодію з наступними типами торгового обладнання:

 • касові апарати. Включають в себе 2 режиму взаємодії з програмою:
- режим Offline;
- режим фіскального реєстратора;

 •      с канери штрих-коду;
 •      дисплеї покупця;
 •      електронні ваги;
 •      термінали збору даних.

Поставка програмного забезпечення включає в себе попередньо встановлені (інтегровані в конфігурацію) обробки та драйвера. Після вибору команди «Записати і закрити» конфігурація автоматично встановить драйвер з вбудованими робочими режимами.

В ході взаємодії з торговим обладнанням обробка обслуговування може, як використовувати драйвер торгового обладнання для накопичення інформації, зібраної в ході віддаленого збору даних, наприклад коли Вам необхідно використовувати термінал для проведення інвентаризації на складах і при цьому не носити з собою комп'ютер, а потім передати зібрану ТЗД інформацію в робочий ПК, так і взаємодіяти з обладнанням напряму, встановивши його, наприклад, прямо на касі і відразу передавати інформацію з ТЗД в Вашу систему обліку. Використання обробок обслуговування позбавляє від необхідності внесення змін в конфігурацію, за рахунок прописаних правил взаємодії, які вказують програмі як потрібно обробляти інформацію з ТЗД в разі виходу нових оновлень, внесення змін в роботу самого ТЗД або ж коли робиться спроба підключення пристроїв, які раніше не підтримувалися в конфігурації.


Обмін з сайтами

BAS ERP дозволяє виконувати обмін даними c інтернет-магазинами, виконувати найбільш важливі операції - вивантажувати номенклатуру і обмінюватися замовленнями клієнтів.

Обмін даними з сайтами передбачає кілька етапів:

• настройка обміну даними з сайтами;

• обмін даними з сайтами.

Для обміну даними між сайтом і BAS ERP користувачеві повинна бути призначена роль з повними правами.

В системі BAS ERP підтримуються наступні способи обміну даними:

• вивантаження товарів;

• обмін замовленнями;

• вивантаження товарів і обмін замовленнями.

Передбачена можливість обмінюватися даними з сайтом наступними способами:

• безпосередньо з сайтом (необхідний доступ до мережі Інтернет);

• за допомогою вивантаження / завантаження даних через файли (не вимагає доступу до мережі Інтернет).


Робота в web

Сучасні технології не стоять на місці і розробники BAS ERP продовжують удосконалювати даний програмний продукт. Одними з таких сучасних рішень BAS ERP є робота за допомогою тонкого клієнта і через web-інтерфейс.

Користувач може працювати з програмою через популярні web-браузери - Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Edge , що дає привілеї не бути прив'язаним до робочого місця. Зовнішній вигляд програми в тонкому клієнті і в web-браузері функціонує і виглядає практично ідентично.Вартість впровадження BAS ERP

По-перше, що хочеться відзначити, ми не рекомендуємо починати проект, в якому автоматизується від 5 робочих місць і більш, без попередньої діагностики області автоматизації, за винятком проектів, коли це дійсно потрібно і мета виправдовує засоби. Тільки після неї можна зробити відносно точну оцінку термінів і вартості впровадження, незалежно від рівня компанії впроваджувача. А головне гарантовано отримати результат після витрачених грошей.

По-друге. Як відомо нічого не можна автоматизувати «ідеально», процес автоматизації це як ремонт, нескінченний ... Діагностика дозволяє зафіксувати функціональні рамки проекту і вартість по ним.

За-третє, статут проекту - це те, що дозволяє встановити логічні рамки проекту, виділити ключові ролі проекту і відповідальних осіб. Як відомо в справі, за яке відповідають все, в кінцевому підсумку не відповідає ніхто ...

Четверте. Впроваджувати необхідно мінімально життєздатний продукт, красивості і зручності повинні бути винесені на окремі черги. Це мінімізує ризики впровадження.

П'яте. Середовище бізнесу змінюється швидко, не варто «входити» в діагностику, яка триває більше 3 місяців. Детальне технічне завдання по ГОСТам, за нашим досвідом ніколи не описувало актуальні процеси, тому що поки воно складається компанія встигає змінити все або частину бізнес-процесів. Основна мета діагностики - визначити рамки проекту, вартість і терміни. Другорядна мета - виявити проблеми бізнесу і запропонувати їх рішення за допомогою програмного продукту.

Але що робити на етапі, коли необхідно визначити порядки вартості такого впровадження без або до діагностики? Це може бути потрібно і для того, щоб оцінити необхідність вступати в процес попередньої діагностики на впровадження BAS ERP, адже як відомо найчастіше подібна діагностика вимагає значних ресурсів з боку компанії впроваджувача, а значить не може коштувати дешево. Також приклад може бути ситуація, коли терміни на впровадження стрімко скорочуються, а існуючі системи на підприємстві явно не справляються з покладеними завданнями і зупиняють роботу бізнесу, а значить немає часу виконувати якісну діагностику і є потреба запуститися без неї на максимально стандартному функціоналі. Для цього необхідно вже на даному етапі зрозуміти вилку цін на впровадження.

Давайте на цьому зупинимося більш детально. Як же відбувається оцінка вартості проекту впровадження BAS ERP, якщо врахувати той факт, що основним ресурсом проекту є сертифіковані фахівці? Правильно, оцінюється обсяг проведеної роботи такими фахівцями, тобто час, який необхідно витратити на реалізацію того чи іншого проекту, як відомо час вимірюється в годинах. Звідси робимо висновок, що вартість проекту впровадження залежить від кількості годин, витрачених фахівцем, на реалізацію завдань за проектом. Саме така формула розрахунку вартості проекту BAS ERP будь-якого впроваджувача, в тому числі і «Центр Бізнес-Технологій», як для проектів «Fixed price», так і для проектів «Time and materials».

Додатково враховується вартість самого ПЗ. Прорахунок такого проекту в годиннику фахівців і виконується в процесі діагностики області автоматизації, по виявленим потребам або завданням автоматизації. Складається план проекту, в який включаються стандартні завдання впровадження та специфіка конкретного бізнесу, формується покриття завдань бізнесу функціональністю впроваджуваного програмного забезпечення або доробками такого забезпечення.

На основі досвіду проведення таких діагностик компанія «Центр Бізнес-Технологій» надає певні критерії, за якими можна визначити вилку цін без проведення діагностики.


Отже, давайте з'ясуємо від чого ж конкретніше може залежати вартість впровадження:

Вартість ПО

Вартість BAS ERP на момент написання статті становила 180 000,00 грн. без ПДВ (ПО звільнено від сплати ПДВ відповідно до Податкового кодексу України). Також для роботи з програмою 5 і більше користувачів одночасно настійно рекомендується придбати серверну ліцензію (64 біт), але не обов'язково, яка дозволяє працювати з більшістю поширених систем управління базами даних, таких як Postgre і інші. Вартість такої ліцензії 42 600,00 грн., Або 9 000, грн. за міні-сервер на 5 підключень. Додатково буде потрібно придбати клієнтські конкурентні ліцензії, кожна з яких обійдеться щонайменше 3300 грн., Або 11 610,00 грн. за комплект на 5 користувачів.

      * - інформація актуальна на момент написання статті (12-02-2019), не є першоджерелом і носить ознайомлювальний характер.


Навчання співробітників

      Другий параметр кількість автоматизованих робочих місць. Від цього залежить кількість годин на навчання співробітників замовника. Так на навчання одного співробітника необхідно базово закласти від 16 до 24 годин на кожного такого співробітника для мінімально можливого впровадження. В реальності все набагато складніше, тому що навчання може виконуватися групами загальному функціоналу, і окремим з кожним за специфічними можливостями. Ключові співробітники Замовника можуть залучатися до процесу навчання. Але для грубої оцінки слід розраховувати мінімально на ** 16-24 годин на користувача. Так навчання 5-ти користувачів в середньому може обійтися від *** 2 600,00 до *** 4 200, 00 USD в залежності від відділу і рівня співробітників, вартості фахівців впроваджувача, кількості сертифікатів фахівців впроваджувача, його досвіді і поточної завантаженості.
 

** - Оцінка виконана з розрахунку базової функціональності з мінімальним життєздатним навчанням фахівцем і подальшим самостійним навчанням співробітників. Кількість годин може бути більше в кожному конкретному випадку і визначається в процесі діагностики.

*** - Ціни представлені для розуміння вилки мінімально-можливих цін і носять ознайомчий характер, можуть не збігатися з реальними цінами на ринку внедренцев BAS ERP.


Перенесення залишків

         Третій параметр - це роботи по перенесенню довідників і початкових залишків зі старої системи. Так мінімально для запуску стандартного підприємства оптової торгівлі з 5 автоматизованих робочих місць на перенесення залишків може знадобитися від 24 годин до 80 годин роботи розробників / консультантів в загальному випадку в залежності від залучення фахівців впроваджувача (від навчання до автоматичного завантаження) і складнощів вилучення і обробки даних зі старої системи. Надвеликі розміри довідників слід розглядати індивідуально в процесі діагностики. Це додатково обійдеться замовнику щонайменше від *** 800,00 USD до *** 2 800,00 USD.


*** - Ціни представлені для розуміння вилки мінімально-можливих цін і носять ознайомчий характер, можуть не збігатися з реальними цінами на ринку внедренцев BAS ERP


Також до ключових але не єдиних факторів, які впливають на вартість впровадження можна віднести:

 

- необхідність і обсяг доробок, визначити або оцінити які можливо тільки після їх вивчення. Є доопрацювання, але не знаєте скільки вони будуть коштувати? Компанія «Центр Бізнес-Технологій» допоможе попередньо оцінити та допомогти зі складанням завдання.

 

- рівень поточного стану процесів на підприємстві. Від рівня процесів залежить масштаб і кількість змін, які потрібно виконати для переходу на систему BAS ERP.

 

- зацікавленість персоналу до процесу впровадження, адже на етапі впровадження відбуватися збільшення роботи, що виконується співробітником.


Але головне, на що хотілося звернути Вашу увагу, слід довіряти компаніям, які мають досвід у впровадженні програм такого рівня, які дорожать своєю репутацією.BAS ERP
180 000 грн

Відео
Документи

Щоб залишати коментарі потрібно авторизуватися.


(0)
закрити

Контактна інформація

Пн - Пт   9 - 19
Сб - Вс   вихідний

Київ: (044) 500 15 15

MTC: (066) 500 15 15

КC: (067) 328 10 15

Life: (063) 200 15 15

Цей веб-сайт використовує файли cookie, щоб ваше користування сайтом було зручнішим.
Дізнатися більше про файли cookie, в тому числі як їх відключити, ознайомтесь з Політикою використання cookies. Натискаючи ОК, ви погоджуєтесь з нею.